คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/4/2218_5984.pdf