คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/4/2219_5986.pdf