คู่มือมาตรฐานตลาด

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/4/2217_5982.pdf