คู่มือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562

http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2019/11/13398_1.jpg