3. ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒