4. ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type4/2018/12/1691_1.pdf?time=1590723636411