10. ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type4/2018/4/1586_1.pdf?time=1590724857135