ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีมีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.๒๕๖๐

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type4/2017/11/1521_1.pdf?time=1590725170536