9. ประกาศ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๒

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type4/2019/3/1732_1.pdf?time=1590723636411