พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2550/04/reg1177905708593.pdf?time=1590650186827