พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2019/3/1730_1.PDF?time=1590650423596