พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2017/1/1326_1.pdf?time=1590650423596