พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/266_1.pdf?time=1590649551016