พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๙

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/292_1.pdf?time=1590649551016