พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/297_1.pdf?time=1590649551016