คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/1/2287_6126.pdf