คู่มือมาตรฐานหอพัก

http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/1/2288_6127.pdf