7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2018/10/1674_1.pdf?time=1590641137793