2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2019/1/1711_1.pdf?time=1590650689028