4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/10/1499_1.pdf?time=1590650890997