3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/11/1293_1.pdf?time=1590651066396