8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2016/6/1184_1.pdf?time=1590651066396