19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2563

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2020/10/1889_1.pdf?time=1609830988849