1. ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๖๓

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type5/2020/4/1877_1.pdf?time=1590653745746