12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2550/04/reg1177909263406.pdf?time=1590652736288