13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2550/04/reg1177909753578.pdf?time=1590652736288