14.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2550/04/reg1177908888968.pdf?time=1590652993716