15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2550/04/reg1177909324812.pdf?time=1590652993716