17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.๒๕๕๙

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2017/2/1359_1.pdf?time=1590653565337