18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเข็มวิทยะฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระะทรวงมหาดไทย พ.ศ.2546

http://www.huayrat.go.th/files/dynamiccontent/file-162900-15901148781243836161.pdf