20.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type2/2019/6/1775_1.pdf?time=1609830988849