รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาเทศบาลฯ ผู้แทนประชาคม ผู้แทนจากหน่วยงานในเขตเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานต่อไป