กิจกรรมของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เดินหน้าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการมอบนโยบาย ให้ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานเทศบาลในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านกิจกรรม ผู้บริหารพบปะพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน (หรือวาระพิเศษอื่น ๆ ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยแต่ละครั้งได้สอดแทรกสาระเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของทุกฝ่าย เช่น คุณธรรมในเรื่อง “ความขยันหมั่นเพียร” ที่พยายามและมุ่งมั่นเอาใจใส่กับงาน “ความรับผิดชอบ” ต่องานและหน้าที่ และ “ความสามัคคี”  ภายในองค์กร มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้พนักงานนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมายกระดับในการทำงาน

การยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน    ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังจะมีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ