ขยายระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เรื่อง ขยายระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565


งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล