คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

1. O21คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเครื่องจริยธ