ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป…