ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565