รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeResult

รายละเอียดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeImplement