รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

สรุปผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeResult

รายละเอียดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeImplement