รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 )

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeResult

รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeImplement