รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 )

สรุปผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeResult

 

รายละเอียดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeImplement