รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงาน ของปี 2562   จากสำนักงาน ป.ป.ช.