สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับที ประเภทเรื่อง จำนวนเรื่อง สถานการดำเนินการ หมายเหตุ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

(จำนวน)

ได้ข้อยุติแล้ว

(จำนวน)

1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียน
2 การละเว้นหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียน
3 การใช้อำนาจในหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
4 เบียดบังทรัพย์สินของเทศบาล ไม่มีเรื่องร้องเรียน
5 ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

6

เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
รวม