กองการประปาตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำสัปดาห์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ทำกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำสัปดาห์

เพื่อให้การผลิตน้ำนั้นได้คุณภาพและมาตรฐาน


ภาพข่าว :กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน