กองการประปาตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำสัปดาห์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองการประปา
ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาเบื้องต้นประจำสัปดาห์ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย.
เพื่อเป็นการทดสอบคุณภาพน้ำของประปาทั้ง 4 ระบบ ของประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน