กองการประปาทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา 4 ระบบ

วันที่  8 กุมภาพันธ์  2565

กองการประปา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ทำกิจกรรมล้างระบบผลิตน้ำประปา ทั้ง  4 ระบบ

เพื่อให้การผลิตน้ำนั้นได้คุณภาพ และมาตรฐาน


ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน