กองการประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานส่งน้ำตรวจสอบมาตารฐานน้ำประปาที่ผลิต

ส่งน้ำตรวจสอบมาตารฐานน้ำประปาที่ผลิตโดย อปท. จำนวน 6 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์เครื่องมือวัดกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน EHA : 2001 มาตรฐานน้ำประปาที่ผลิต