ประกาศล้างระบบกรองน้ำประปา

ประกาศล้างระบบกรองน้ำประปา

-ระบบประปาหนองนาม่อง วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น.เวลา 10.00 – 14.00 น.
-ระบบประปาหนองโพธิื วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น.

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน