กองช่างเทศบาลตำบลหนองหัวฟานออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า ป้ายและท่อรางระบาย แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่  18 มีนาคม  2564  เจ้าหน้าที่ทีมงาน  กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟา่น

ได้ออกให้บริการ ซ่อมแซมไฟฟ้าดอนทะยิง   ซ่อมฝารางหมู่บ้านดอนทะยิง  และป้ายประชาสัมพันธ์

แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน