การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ดำเนินการติดตามผลการกำจัดขยะเปียกภายในชุมชนในเขตเทศบาลประจำแต่ละเดือน

งานประชาสัมพันธ์  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม